Obsah

Obec Býškovice

Býškovice jsou obcí ležící v okrese Přerov. Žije zde 408 obyvatel a jejich katastrální území má rozlohu 600 ha.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1372.

Aktuality

18.03.2020

Ordinace MUDr. Petr Mitáš

MUDr. Petr Mitáš prosí občany všech obcí o omezení ordinace 17.- 20. 3.vzhledem k epidemiologické situaci !!!!! Ordinace již bude moci ošetřit pacienty, vyjma podezření na covid 19 ( nadále cestou KHES). Vzhledem k nedostatku materiálu (zabezpečení ordinace na 3 dny) se budeme střídat s MUDr. Procházkou. Bude se jednat pouze o pacienty s akutními potížemi vyjma podezření na covid 19. Pacienti se nemohou potkávat. Proto bude středisko uzamčeno a pacienti budou vpuštěni až po telefonické výzvě vždy po jednom. Jinak jsou pacienti nadále vyzývaní k maximálnímu využívání dálkového přístupu.Děkuji Omezený režim ordinace MUDr. Mitáš Úterý 17. 3. Ordinace 14 30 - 16 30 hod Pro akutní stavy vyjma podezření na covid 19, pacienti budou vpouštěni do ordinace po 1 po předchozí tel. domluvě 581 622 640 mitas.petr@tiscali.cz středa 18. 3. Ordinace 8 00 - 10 00 hod Dr. Procházka ZS soběchleby Opět po předchozí telefonické domluvě tel. 581 627 269 Čtvrtek 19. 3. Ordinace 9 00 - 11 00 hod Dr. Mitáš Všechovice platí viz výše Pátek 20. 3. Ordinace 8 00 - 10 00 hod Dr. Procházka ZS soběchleby S pozdravem Petr Mitáš

Detail

16.03.2020

Omezení úředních hodin na OÚ, provoz prodejny potravin v obci, Usnesení vlády č. 215 - zakázání volného pohybu osob

OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN NA OÚ Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 15.3.2020 upravuje Obecní úřad úřední hodiny od 16.3.2020 takto: Pondělí a středa – od 13:00hod. do 16:00hod. V ostatní dny v týdnu bude Obecní úřad mimo provoz. V případě potřeby využijte komunikaci prostřednictvím mailové pošty starosta@byskovice.cz případně telefonicky se starostou obce na čísle 775 702 688. Toto opatření bude trvat až do odvolání. NAHLÁŠENÍ MNOŽSTVÍ PEČIVA V PRODEJNĚ POTRAVIN Vážení občané, jménem provozovatele prodejny potravin v naší obci a vzhledem k přijatým vládním opatřením se na Vás obracím se žádostí: pokud budete pro zakoupení pečiva a chleba využívat místní prodejnu, abyste během dnešního dne, tj. pondělí 16.3.2020, sepsali potřeby jednotlivých domácností a to tak, že napíšete jaké pečivo, jaký chleba a ve kterých dnech v týdnu si objednané zboží vyzvednete na prodejně. Žádám Vás tímto o pochopení z toho důvodu, aby prodejna zajistila tyto základní potraviny pro všechny občany. Vaše objednávky sepište písemně. Uveďte své příjmení objednávajícího, číslo popisné, název zboží a dny odběru. Případě telefonní číslo. Tuto objednávku vložte do poštovní schránky u vchodu do Obecního úřadu. Pro občany, kteří z nějakého důvodu - senioři, nemocní a pod. uvítají donášku objednaného zboží domů, tak tuto službu pro Vás zajistí starosta obce. Tel. 775 702 688. Ti z Vás, kteří o tuto službu budete mít zájem, tak na objednávkový lístek uveďte, že žádáte donášku zboží domů. Děkuji za pochopení. Starosta Usnesení Vlády ČR č. 215 z neděle 15.3.2020 Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou: a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče, f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění 1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, 2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, 3. individuální duchovní péče a služby, 4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, 5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, 6. veterinární péče, h) pobytu v přírodě nebo parcích, i) cest zpět do místa svého bydliště, j) pohřbů; II. nařizuje a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I. písm. a) až i), Strana 860 Sbírka zákonů č. 85 / 2020 Částka 35 b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru; III. doporučuje a) zaměstnavatelům 1. využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště, 2. podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě, 3. omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele, b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu), c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk, d) osobám zajišťujícím služby podle bodu I. písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky, e) provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven: 1. vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry, 2. zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci); IV. zrušuje 1. bod I. 1. usnesení vlády České republiky č. 199 ze dne 12. března 2020, 2. bod 2 usnesení vlády České republiky č. 208 ze dne 13. března 2020. Provedou: členové vlády, vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

Detail

14.03.2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. března 2020 č.76

Ročník 2020 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 32 Rozeslána dne 13. března 2020 Cena Kč 53,– O B S A H: 75. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin 76. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 77. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 78. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 79. Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 80. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 81. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 75 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. března 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin Vláda nařizuje podle § 154 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník: Čl. I Na konci přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 453/ /2009 Sb. se na samostatný řádek doplňují slova „COVID-19“. Čl. II Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Předseda vlády: Ing. Babiš v. r. Ministryně spravedlnosti: Mgr. Benešová v. r. Sbírka zákonů č. 75 Strana 826 / 2020 Částka 32 76 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. března 2020 č. 203 o přijetí krizového opatření V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. Vláda I. nařizuje s účinností od 16. března 2020, 00:00 hodin 1. zákaz vstupu pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky; to neplatí, je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky, 2. zákaz občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky vycestovat z území České republiky; to neplatí, je-li z tohoto opatření udělena výjimka; II. ukládá 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra a) provést opatření podle bodu I. tohoto usnesení, b) stanovit sdělením uveřejněným na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebo jiným vhodným způsobem, kdy je vstup cizinců podle bodu I. tohoto usnesení v zájmu České republiky. Provede: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Předseda vlády: Ing. Babiš v. r. Sbírka zákonů č. 76 / 2020Č ástka 32 Strana 827 77 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. března 2020 č. 204 o přijetí krizového opatření V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. Vláda I. zakazuje ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence po dobu trvání nouzového stavu s účinností ode dne 14. března 2020 od 00:00 hodin návštěvy 1. obviněných uskutečňované podle § 14 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů. Zákaz se nevztahuje na návštěvy uskutečňované podle § 14 odst. 9 a 10 a podle § 28 odst. 2 tohoto zákona, 2. odsouzených uskutečňované podle § 19 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 3. chovanců uskutečňované podle § 10 zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákaz se nevztahuje na osoby uvedené v § 10 odst. 2 tohoto zákona; II. stanovuje, že výjimku z tohoto mimořádného opatření může udělit ministryně spravedlnosti. Předseda vlády: Ing. Babiš v. r. Sbírka zákonů č. 77 Strana 828 / 2020 Částka 32 78 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. března 2020 č. 205 o přijetí krizového opatření V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. Vláda ukládá místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy, aby umožnil jízdy vozidlům, která je mají zakázány podle § 43 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Provede: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Předseda vlády: Ing. Babiš v. r. Sbírka zákonů č. 78 / 2020Č ástka 32 Strana 829 79 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. března 2020 č. 207 o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. c) krizového zákona. Vláda I. ukládá 1. k zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu platnosti nouzového stavu v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19 na území České republiky pracovní povinnost studentům v denní formě studia vyšších odborných a vysokých škol v oborech vzdělání podle § 110 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a studentům středních škol v oborech vzdělání podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 2. ministryni práce a sociálních věcí informovat a metodicky vést kraje a hlavní město Prahu v procesu zajišťování poskytování péče podle bodu I/1, 3. ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy poskytnout veškerou potřebnou součinnost Ministerstvu práce a sociálních věcí, krajům a hlavnímu městu Praze, 4. hejtmanům krajů a primátorovi hl. m. Prahy zajišťovat a koordinovat na svém území pracovní povinnost poskytovatelům sociálních služeb a informovat Ministerstvo práce a sociálních věcí o přijatých opatřeních v tomto směru; II. nařizuje 1. všem poskytovatelům sociálních služeb, kterým byla udělena registrace k poskytování sociální služby podle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, (denní stacionáře), od 16. března 2020 po dobu trvání nouzového stavu pozastavit činnost těchto zařízení, 2. hejtmanům krajů a primátorovi hl. m. Prahy a) zajistit poskytnutí jiné vhodné sociální služby, popřípadě poskytování jiné formy péče v nezbytně nutné míře, a to pouze v případech bezprostředního ohrožení života a zdraví uživatelů sociální služby podle bodu II/1, a to ve spolupráci s obcemi, ve kterých mají tito uživatelé skutečný pobyt, Sbírka zákonů č. 79 Strana 830 / 2020 Částka 32 b) informovat Ministerstvo práce a sociálních věcí o realizaci opatření podle bodu II/2a. Provedou: ministryně práce a sociálních věcí, ministr školství, mládeže a tělovýchovy, hejtmani krajů a primátor hlavního města Prahy, dotčení poskytovatelé sociálních služeb, starostové dotčených obcí Předseda vlády: Ing. Babiš v. r. Sbírka zákonů č. 79 / 2020Č ástka 32 Strana 831 80 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. března 2020 č. 208 o přijetí krizového opatření V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. Vláda zakazuje 1. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – bazény a turistická informační centra, 2. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, 3. s účinností od 14. března 2020 od 6:00 hod. se zakazuje maloobchodní prodej na tržnicích a tržištích (např. SAPA). Předseda vlády: Ing. Babiš v. r. Sbírka zákonů č. 80 Strana 832 / 2020 Částka 32 81 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. března 2020 č. 209 o přijetí krizového opatření V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. c) krizového zákona. Vláda nařizuje s účinností ode dne 13. března 2020 od 12:00 hod. 1. všem občanům České republiky a cizincům s přechodným nebo trvalým pobytem v České republice pobývajícím na území České republiky nad 90 dní nebo jsou-li na území České republiky zaměstnáni, kteří se v období od okamžiku účinnosti tohoto usnesení vlády navrátí z pobytu na území rizikových oblastí, které podle usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 198 stanoví ministr zdravotnictví, do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámili tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost. Tato povinnost se nevztahuje na osoby, na které se vztahuje výjimka udělená ministrem vnitra podle usnesení vlády č. 198 z 12. března 2020 a č. 203 ze dne 13. března 2020, 2. všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, aby u osob s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajících na území České republiky nad 90 dní nebo jsou-li na území České republiky zaměstnány, které se v období od okamžiku účinnosti tohoto usnesení vlády navrátí z pobytu na území rizikových oblastí, které podle usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 198 stanoví ministr zdravotnictví, do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů, 3. všem osobám, na které se podle bodu 1. nevztahuje tam uvedená povinnost, aby v případě jakýchkoliv příznaků chřipkového onemocnění neprodleně oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství, 4. všem řidičům nákladních vozidel, řidičům autobusů, posádkám dopravních letadel, strojvedoucím, vlakovým četám a vozmistrům, lodním kapitánům a členům posádek plavidel, posádkám vozů správce komunikace, kteří přes území rizikových oblastí, které podle usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 198 stanoví ministr zdravotnictví, tranzitují, nebo provádějí na území těchto rizikových oblastí přepravu, se doporučuje, aby maximálně omezili přímý kontakt s místním personálem na území těchto rizikových oblastí. Předseda vlády: Ing. Babiš v. r.

Detail

14.03.2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. března 2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona Vláda I. zakazuje 1. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen: – potravin, – výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti, – pohonných hmot, – paliv, – hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, – lékárny a výdejny zdravotnických prostředků, – malých domácích zvířat, – krmiva a dalších potřeb pro zvířata, – brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, – novin a časopisů, – tabákových výrobků, – služeb prádelen a čistíren, – prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky, přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně, 2. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení, 3. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2, 4. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. provoz heren a kasin podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, II. ruší s účinností ke dni 14. března 2020 k 6:00 hod. body I. 2. a I. 3. usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 199. Předseda vlády: Ing. Babiš v. r. Sbírka zákonů č. 82

Detail

12.03.2020

Usnesení Vlády ČR - Nouzový stav

Usnesení Vlády ČR - Nouzový stav

Usnesení Vlády ČR - Nouzový stav OPATŘENÍ VLÁDY ZE DNE 12.3.2020 : Vláda vyhlásila od čtvrtečních 14 hodin v České republice nouzový stav kvůli koronaviru. Zakázala také konání akcí s počtem lidí vyšším než 30 a zakázala vstup do restaurací od 20 hodin večer do 6 hodin ráno. Omezila také vstup do České republiky pro cizince a zakázala českým občanům vstupovat do rizikových zemí. Opatření mají platit po dobu 30 dnů. „Vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení na zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaný jako SARS CoV-2 nouzový stav,“ stojí v usnesení, které vláda schválila. „Vláda od 13. března od 6:00 hodin zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání,” stojí v dokumentu, který mají Novinky k dispozici. Vláda také od 13. března zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 až 6:00 v provozovnách stravovacích služeb a zakazuje činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující pět tisíc metrů čtverečních. Od pátku od 6:00 se zakazuje také přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb - sportoviště, posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie. Česká republika také zavádí ochranu hranic s Německem a Rakouskem. Hranice bude možné p:řekročit pouze na stanovených hraničních přechodech. Vláda nařídila od 14. března zákaz vstupu všem cizincům, kteří přijíždějí z rizikových oblastí. Nebude možné pro ně překračovat česko-rakouské a česko-německé hranice. Netýká se to občanů ČR nebo cizinců, kteří mají v Česku trvalý nebo přechodný pobyt. Vláda od 14. března také zakazuje českým občanům cestovat do zemí, které jsou uvedeny jako rizikové. Ministr vnitra Hamáček, že pokud někdo zákaz cestování poruší, půjde o trestný čin. „Porušení zákona v tom krizovém režimu je trestný čin,” upozornil Hamáček. Lidé podle něj mají sledovat web ministerstva zdravotnictví, které bude seznam zemí aktualizovat. Češi nesmí cestovat do těchto zemí: Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Nizozemí, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Belgie, Dánsko, Francie, Velká Británie

Detail