Obsah

Místní Agenda 21

Místní Agenda 21 je poprvé zmíněna ve 28. kapitole akčního plánu Agenda 21, který je výsledkem konference Organizace spojených národů o životním prostředí a rozvoji (United Nations Conference on Environment and Development – UNCED) z července roku 1992 v brazilském Rio de Janeiru. Agenda 21 vyzývá místní autority a samosprávy po celém světě ke spolupráci se zájmovými skupinami na místní úrovni.

Místní agenda 21 je proces podporující zavádění principů udržitelného rozvoje do činnosti obce se zapojením veřejnosti. Důležitými principy udržitelného rozvoje jsou mimo jiné bezesporu střídmost a šetrnost, menší spotřeba zdrojů, ochrana a zlepšování životního prostředí a celkové zlepšení kvality života. Udržitelný rozvoj ale není jen o problémech životního prostředí, ale také o integraci ekonomických, sociálních a ekologických zájmů. Je třeba pochopit, že globální problémy mají souvislost s individuálními rozhodnutími na místní úrovni, tedy úrovní obcí, měst a mikroregionů. Proto místní zastupitelstva hrají v procesech místní Agendy 21 rozhodující roli, především pro jejich plánovací, řídící, výchovnou pozici a možnost iniciovat akce podporující udržitelný rozvoj. Přesto záleží na udržitelném chování každého z nás.

Každá obec je specifická, některé aktivity by však v žádné místní Agendě neměly chybět. Podívejme se, které to jsou.

  • řízení a zdokonalování procesu udržitelného rozvoje – udržitelnost jako součást řízení, nikoli jako dodatečný přídavek
  • začleňování principů udržitelného rozvoje mezi priority projektů, plánů, záměrů a aktivit samospráv – nikoli pouze jako součást dokumentů, ale součást aktivit
  • zvyšování povědomí o udržitelném rozvoji a výchova – občané potřebují problematice rozumět, aby se mohli aktivně zapojovat
  • poradenství a zapojování veřejnosti do rozhodování – je třeba se ptát občanů na místní problémy k zajištění jejich spoluúčasti
  • partnerská činnost – místní Agendu 21 je možné realizovat pouze za pomoci partnerů, např. podnikatelů, představitelů veřejných podniků, nemocnic, dopravních podniků, různých komunit či dobrovolných skupin
  • vytváření místní strategie udržitelného rozvoje nebo akčního plánu – zjištění naplněných a nenaplněných úkolů
  • měření, sledování, informování a rozbor dosaženého pokroku – vytváření monitorovacích procedur, tzn. využití indikátorů udržitelného rozvoje, stanovení specifických cílů, informování o stavu udržitelného rozvoje.


Více informací:
http://www.ma21.cz/
http://www.agenda21.cz/     

 

Realizace místní Agendy v obci

Koordinátor místní agendy:
Pavla Krbálková,
tel.: 774 152215, e-mail: pavla.krbalkova@seznam.cz


Téma 2009 pro mikroregion Záhoran

Obyvatelé mikroregionu Záhoran byli v 2. - 9. června 2009 během voleb do Evropského parlamentu zapojeni do ankety, při které hlasovali pro jedno z deseti témat. Byla tak odhalena klíčová témata nebo chcete-li problémy, které obyvatele devíti obcí mikroregionu trápí a která považují za důležité. První tři vítězná témata jsou uvedena v tabulce níže. Na závěr ankety byly předány věcné ceny 3 výhercům – hlasujícím, kteří uvedli své kontaktní údaje. V Záhoranu proběhlo předání cen 29. srpna během záhoranské olympiády v Provodovicích za hojné účasti veřejnosti. Akci zorganizovalo občanské sdružení Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, více na www.timur.cz

 

Počet zúčastněných osob: 48

3 vítězná témata (% celkem): 1. Nabídka volnočasových aktivit pro mládež (40%), 2. Zaměstnanost (21%), 3. Systém péče o starší občany (13%)


Komunitní plánování v obci

V roce 2009 proběhlo v Býškovicích komunitní plánování s občany týkající se na využití občanské vybavenosti, resp. bývalé školy. Obec a občané se zamýšleli, co dále s touto nevyužitou budovou a jak zabezpečit její další využití. Výsledkem zapojení veřejnosti je projekt na vytvoření minimuzea v rámci Programu Leader – Projekty spolupráce – Za poznáním a odkazem předků.