Obsah

 

Honební společenstvo Býškovice

Ustavující schůze vlastníků pozemků v katastru obce Býškovice proběhla dne 18.září 1992. Na této schůzi byli přítomní vlastníci pozemků v Býškovicích seznámeni s novým zákonem č.270 ČNR ze dne 28.4.1992, kterým se mění a doplňuje zákon č.23/1962 Sb., o myslivosti. Přítomní vlastníci se vyjádřili pro urychlené zvolení honebního výboru, který připravil veškeré podklady pro OÚ Přerov a pak následně pro uznání společenství honitby v Býškovicích. OÚ v Přerově referátu životního prostředí byl dne 30.12.1992 předložen návrh honebního společenstva Býškovice na uznání společenství honitby. Okresní úřad v Přerově, referát životního prostředí, uznává od 1.4.1993 společenství honitbu v Býškovicích. Dne 23.4.1993 Honební společenstvo Býškovice pak tuto honitbu pronajímá Mysliveckému sdružení Býškovice na dobu 10 let. Do 31.3.2003 musela být provedena transformace a tvorba honebních společenstev a k uvedení společenství honitby Býškovice do souladu se zákonem č.449/2001 Sb, o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. Pro uvedení honitby do souladu se zákonem bylo nutno: 1) Aktualizace členů honebního společenstva a vlastnictví honebních pozemků v honitbě dle katastrální mapy včetně přesného zakreslení hranice honitby. 2) Posouzení, zda honitba i nyní dosahuje zákonné výměry (po možných změnách). 3) Do 31.12.2002 podat orgánu státní správy návrh na uvedení honitby do souladu se zákonem. 4) Zrušit staré a přijmout nové stanovy Honebního společenstva. 5) Zvolit nové orgány Honebního společenstva tj.starostu, místostarostu a členy výboru.

K zajištění těchto náležitostí byl ustanoven přípravný výbor, který svolal na 29.11.2002 řádnou valnou hromadu. Na této valné hromadě byly schváleny nové stanovy Honebního společenstva Býškovice a byla provedena volba nových orgánů. Zvolení byli Josef Novotný starosta, Emil Skácel místostarosta, Ing.Pavla Plšková a Miroslav Plšek členové výboru. Dne 11.3.2003 nato Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, jako orgán statní správy změnil a doplnil rozhodnutí o uznání společenství honitby Býškovice, vydané Okresním úřadem v Přerově, které nabylo právní moci dne 16.4.1993 takto:

Podle § 17 ods.4 a § 31 ods.1, v souladu s ust.§ 69 ods. 1 zákona č.449/2001 Sb., se povoluje změna hranic uznané honitby dle dohod s uživateli sousedních honiteb. Celková výměra honitby činí 583,4467 ha.

Našimi sousedy jsou: HS Všechovice, HS Malhotice-Rouské, HS Horní Újezd, HS Paršovice, HS Opatovice-Rakov, HS Nětčice a HS Vitonice. Následně byla podepsána smlouva o pronájmu honitby opět s Mysliveckým sdružením Býškovice a to do 31.3.2013.