Obsah

test

Zprávy

Ordinace MUDr. Petr Mitáš

MUDr. Petr Mitáš prosí občany všech obcí o omezení ordinace 17.- 20. 3.vzhledem k epidemiologické situaci !!!!!
Ordinace již bude moci ošetřit pacienty, vyjma podezření na covid 19 ( nadále cestou KHES). Vzhledem k nedostatku materiálu (zabezpečení ordinace na 3 dny) se budeme střídat s MUDr. Procházkou. Bude se jednat pouze o pacienty s akutními potížemi vyjma podezření na covid 19. Pacienti se nemohou potkávat. Proto bude středisko uzamčeno a pacienti budou vpuštěni až po telefonické výzvě vždy po jednom.

Jinak jsou pacienti nadále vyzývaní k maximálnímu využívání dálkového přístupu.Děkuji

Omezený režim ordinace MUDr. Mitáš
Úterý 17. 3. Ordinace 14 30 - 16 30 hod
Pro akutní stavy vyjma podezření na covid 19, pacienti budou vpouštěni do ordinace po 1 po předchozí tel. domluvě
581 622 640
mitas.petr@tiscali.cz

středa 18. 3. Ordinace 8 00 - 10 00 hod
Dr. Procházka ZS soběchleby
Opět po předchozí telefonické domluvě tel.
581 627 269

Čtvrtek 19. 3. Ordinace 9 00 - 11 00 hod
Dr. Mitáš Všechovice platí viz výše

Pátek 20. 3. Ordinace 8 00 - 10 00 hod Dr. Procházka ZS soběchleby

S pozdravem

Petr Mitáš celý text

ostatní | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Omezení úředních hodin na OÚ, provoz prodejny potravin v obci, Usnesení vlády č. 215 - zakázání volného pohybu osob

OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN NA OÚ
Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 15.3.2020 upravuje Obecní úřad úřední hodiny od 16.3.2020 takto:
Pondělí a středa – od 13:00hod. do 16:00hod. V ostatní dny v týdnu bude Obecní úřad mimo provoz. V případě potřeby využijte komunikaci prostřednictvím mailové pošty starosta@byskovice.cz případně telefonicky se starostou obce na čísle 775 702 688.
Toto opatření bude trvat až do odvolání.

NAHLÁŠENÍ MNOŽSTVÍ PEČIVA V PRODEJNĚ POTRAVIN
Vážení občané,
jménem provozovatele prodejny potravin v naší obci a vzhledem k přijatým vládním opatřením se na Vás obracím se žádostí:
pokud budete pro zakoupení pečiva a chleba využívat místní prodejnu, abyste během dnešního dne, tj. pondělí 16.3.2020, sepsali potřeby jednotlivých domácností a to tak, že napíšete jaké pečivo, jaký chleba a ve kterých dnech v týdnu si objednané zboží vyzvednete na prodejně. Žádám Vás tímto o pochopení z toho důvodu, aby prodejna zajistila tyto základní potraviny pro všechny občany. Vaše objednávky sepište písemně. Uveďte své příjmení objednávajícího, číslo popisné, název zboží a dny odběru. Případě telefonní číslo. Tuto objednávku vložte do poštovní schránky u vchodu do Obecního úřadu. Pro občany, kteří z nějakého důvodu - senioři, nemocní a pod. uvítají donášku objednaného zboží domů, tak tuto službu pro Vás zajistí starosta obce. Tel. 775 702 688. Ti z Vás, kteří o tuto službu budete mít zájem, tak na objednávkový lístek uveďte, že žádáte donášku zboží domů.
Děkuji za pochopení.
Starosta


Usnesení Vlády ČR č. 215 z neděle 15.3.2020

Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod.
I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických
prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších
potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče
o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví,
sousedská výpomoc),
e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu
příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu
příbuzných a osob blízkých,
g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
3. individuální duchovní péče a služby,
4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
6. veterinární péče,
h) pobytu v přírodě nebo parcích,
i) cest zpět do místa svého bydliště,
j) pohřbů;
II. nařizuje
a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu
nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I. písm. a)
až i),
Strana 860 Sbírka zákonů č. 85 / 2020 Částka 35
b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;
III. doporučuje
a) zaměstnavatelům
1. využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě
bydliště,
2. podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní
smlouvě,
3. omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,
b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry
(např. při nákupu),
c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,
d) osobám zajišťujícím služby podle bodu I. písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,
e) provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých
provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven:
1. vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,
2. zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci);
IV. zrušuje
1. bod I. 1. usnesení vlády České republiky č. 199 ze dne 12. března 2020,
2. bod 2 usnesení vlády České republiky č. 208 ze dne 13. března 2020.
Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. března 2020 č.76

Ročník 2020 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA
Částka 32 Rozeslána dne 13. března 2020 Cena Kč 53,–
O B S A H:
75. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin 76. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 77. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 78. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 79. Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 80. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 81. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
75
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. března 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
Vláda nařizuje podle § 154 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník:
Čl. I
Na konci přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 453/
/2009 Sb. se na samostatný řádek doplňují slova „COVID-19“.
Čl. II Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Předseda vlády: Ing. Babiš v. r.
Ministryně spravedlnosti: Mgr. Benešová v. r.
Sbírka zákonů č. 75 Strana 826 / 2020 Částka 32
76
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. března 2020 č. 203 o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.
Vláda I. nařizuje s účinností od 16. března 2020, 00:00 hodin 1. zákaz vstupu pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky; to neplatí, je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky, 2. zákaz občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky vycestovat z území České republiky; to neplatí, je-li z tohoto opatření udělena výjimka;
II. ukládá 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra a) provést opatření podle bodu I. tohoto usnesení, b) stanovit sdělením uveřejněným na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebo jiným vhodným způsobem, kdy je vstup cizinců podle bodu I. tohoto usnesení v zájmu České republiky.
Provede: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Předseda vlády: Ing. Babiš v. r.
Sbírka zákonů č. 76 / 2020Č ástka 32 Strana 827
77
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. března 2020 č. 204 o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.
Vláda I. zakazuje ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence po dobu trvání nouzového stavu s účinností ode dne 14. března 2020 od 00:00 hodin návštěvy 1. obviněných uskutečňované podle § 14 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů. Zákaz se nevztahuje na návštěvy uskutečňované podle § 14 odst. 9 a 10 a podle § 28 odst. 2 tohoto zákona, 2. odsouzených uskutečňované podle § 19 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 3. chovanců uskutečňované podle § 10 zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákaz se nevztahuje na osoby uvedené v § 10 odst. 2 tohoto zákona;
II. stanovuje, že výjimku z tohoto mimořádného opatření může udělit ministryně spravedlnosti.
Předseda vlády: Ing. Babiš v. r.
Sbírka zákonů č. 77 Strana 828 / 2020 Částka 32
78
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. března 2020 č. 205 o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.
Vláda
ukládá místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy, aby umožnil jízdy vozidlům, která je mají zakázány podle § 43 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).
Provede: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Předseda vlády: Ing. Babiš v. r.
Sbírka zákonů č. 78 / 2020Č ástka 32 Strana 829
79
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. března 2020 č. 207 o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. c) krizového zákona.
Vláda
I. ukládá 1. k zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu platnosti nouzového stavu v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19 na území České republiky pracovní povinnost studentům v denní formě studia vyšších odborných a vysokých škol v oborech vzdělání podle § 110 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a studentům středních škol v oborech vzdělání podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 2. ministryni práce a sociálních věcí informovat a metodicky vést kraje a hlavní město Prahu v procesu zajišťování poskytování péče podle bodu I/1, 3. ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy poskytnout veškerou potřebnou součinnost Ministerstvu práce a sociálních věcí, krajům a hlavnímu městu Praze, 4. hejtmanům krajů a primátorovi hl. m. Prahy zajišťovat a koordinovat na svém území pracovní povinnost poskytovatelům sociálních služeb a informovat Ministerstvo práce a sociálních věcí o přijatých opatřeních v tomto směru;
II. nařizuje 1. všem poskytovatelům sociálních služeb, kterým byla udělena registrace k poskytování sociální služby podle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, (denní stacionáře), od 16. března 2020 po dobu trvání nouzového stavu pozastavit činnost těchto zařízení, 2. hejtmanům krajů a primátorovi hl. m. Prahy a) zajistit poskytnutí jiné vhodné sociální služby, popřípadě poskytování jiné formy péče v nezbytně nutné míře, a to pouze v případech bezprostředního ohrožení života a zdraví uživatelů sociální služby podle bodu II/1, a to ve spolupráci s obcemi, ve kterých mají tito uživatelé skutečný pobyt,
Sbírka zákonů č. 79 Strana 830 / 2020 Částka 32
b) informovat Ministerstvo práce a sociálních věcí o realizaci opatření podle bodu II/2a.
Provedou: ministryně práce a sociálních věcí, ministr školství, mládeže a tělovýchovy, hejtmani krajů a primátor hlavního města Prahy, dotčení poskytovatelé sociálních služeb, starostové dotčených obcí
Předseda vlády: Ing. Babiš v. r.
Sbírka zákonů č. 79 / 2020Č ástka 32 Strana 831
80
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. března 2020 č. 208 o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.
Vláda zakazuje 1. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – bazény a turistická informační centra, 2. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, 3. s účinností od 14. března 2020 od 6:00 hod. se zakazuje maloobchodní prodej na tržnicích a tržištích (např. SAPA).
Předseda vlády: Ing. Babiš v. r.
Sbírka zákonů č. 80 Strana 832 / 2020 Částka 32
81
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. března 2020 č. 209 o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. c) krizového zákona.
Vláda nařizuje s účinností ode dne 13. března 2020 od 12:00 hod. 1. všem občanům České republiky a cizincům s přechodným nebo trvalým pobytem v České republice pobývajícím na území České republiky nad 90 dní nebo jsou-li na území České republiky zaměstnáni, kteří se v období od okamžiku účinnosti tohoto usnesení vlády navrátí z pobytu na území rizikových oblastí, které podle usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 198 stanoví ministr zdravotnictví, do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámili tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost. Tato povinnost se nevztahuje na osoby, na které se vztahuje výjimka udělená ministrem vnitra podle usnesení vlády č. 198 z 12. března 2020 a č. 203 ze dne 13. března 2020, 2. všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, aby u osob s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajících na území České republiky nad 90 dní nebo jsou-li na území České republiky zaměstnány, které se v období od okamžiku účinnosti tohoto usnesení vlády navrátí z pobytu na území rizikových oblastí, které podle usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 198 stanoví ministr zdravotnictví, do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů, 3. všem osobám, na které se podle bodu 1. nevztahuje tam uvedená povinnost, aby v případě jakýchkoliv příznaků chřipkového onemocnění neprodleně oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství, 4. všem řidičům nákladních vozidel, řidičům autobusů, posádkám dopravních letadel, strojvedoucím, vlakovým četám a vozmistrům, lodním kapitánům a členům posádek plavidel, posádkám vozů správce komunikace, kteří přes území rizikových oblastí, které podle usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 198 stanoví ministr zdravotnictví, tranzitují, nebo provádějí na území těchto rizikových oblastí přepravu, se doporučuje, aby maximálně omezili přímý kontakt s místním personálem na území těchto rizikových oblastí.
Předseda vlády: Ing. Babiš v. r. celý text

ostatní | 14. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. března 2020


USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona
Vláda I. zakazuje 1. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen: – potravin, – výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti, – pohonných hmot, – paliv, – hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, – lékárny a výdejny zdravotnických prostředků, – malých domácích zvířat, – krmiva a dalších potřeb pro zvířata, – brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, – novin a časopisů, – tabákových výrobků, – služeb prádelen a čistíren, – prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky, přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně, 2. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení, 3. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2, 4. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. provoz heren a kasin podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů,
II. ruší s účinností ke dni 14. března 2020 k 6:00 hod. body I. 2. a I. 3. usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 199.
Předseda vlády: Ing. Babiš v. r.
Sbírka zákonů č. 82 celý text

ostatní | 14. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Usnesení Vlády ČR - Nouzový stav

Usnesení Vlády ČR - Nouzový stav

Usnesení Vlády ČR - Nouzový stav
OPATŘENÍ VLÁDY ZE DNE 12.3.2020
:
Vláda vyhlásila od čtvrtečních 14 hodin v České republice nouzový stav kvůli koronaviru. Zakázala také konání akcí s počtem lidí vyšším než 30 a zakázala vstup do restaurací od 20 hodin večer do 6 hodin ráno. Omezila také vstup do České republiky pro cizince a zakázala českým občanům vstupovat do rizikových zemí. Opatření mají platit po dobu 30 dnů.
„Vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení na zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaný jako SARS CoV-2 nouzový stav,“ stojí v usnesení, které vláda schválila.
„Vláda od 13. března od 6:00 hodin zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání,” stojí v dokumentu, který mají Novinky k dispozici.
Vláda také od 13. března zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 až 6:00 v provozovnách stravovacích služeb a zakazuje činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující pět tisíc metrů čtverečních.
Od pátku od 6:00 se zakazuje také přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb - sportoviště, posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.
Česká republika také zavádí ochranu hranic s Německem a Rakouskem. Hranice bude možné p:řekročit pouze na stanovených hraničních přechodech.
Vláda nařídila od 14. března zákaz vstupu všem cizincům, kteří přijíždějí z rizikových oblastí. Nebude možné pro ně překračovat česko-rakouské a česko-německé hranice.
Netýká se to občanů ČR nebo cizinců, kteří mají v Česku trvalý nebo přechodný pobyt.
Vláda od 14. března také zakazuje českým občanům cestovat do zemí, které jsou uvedeny jako rizikové.
Ministr vnitra Hamáček, že pokud někdo zákaz cestování poruší, půjde o trestný čin. „Porušení zákona v tom krizovém režimu je trestný čin,” upozornil Hamáček. Lidé podle něj mají sledovat web ministerstva zdravotnictví, které bude seznam zemí aktualizovat.
Češi nesmí cestovat do těchto zemí:
Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Nizozemí, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Belgie, Dánsko, Francie, Velká Británie

celý text

ostatní | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Grantový program Regionu Hranicko

Grantový program Regionu Hranicko

Mikroregion Hranicko jako již tradičně vyhlašuje Grantový program
regionu Hranicko na rok 2020 - na podporu kulturních, sportovních,
vzdělávacích akcí. celý text

ostatní | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

ZŠ Všechovice - zavřeno od 11.3.2020 až do odvolání

Ředitel Základní školy Všechovice oznamuje, že Základní škola Všechovice, včetně školní družiny,
je od středy 11.3. uzavřena až do odvolání. Provoz mateřské školy zůstává pro tuto chvíli zachován.

Děje se tak na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
České republiky ze dne 10. 3. 2020 se s účinností od 11. 3. 2020
až do odvolání zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na
základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve
školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů."_ celý text

ostatní | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Charita

Charita Hranice - Domácí hospicová péče

Charita Hranice - Domácí hospicová péče
Bližší info v propagačních materiálech Charity, které jsou na OÚ celý text

ostatní | 9. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Mimořádné opatření týkající se karantény občanů

Mimořádné opatření týkající se karantény občanů, kteří se vrací z Itálie


Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb bude jim vystavena karanténa

MUDr. Petr Mitáš
email – mitas.petr@tiscali.cz ( kdykoli během dne)
v ordinačních hodinách 581 622 640
celý text

ostatní | 9. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Poplatek odpady - změna výše poplatku

Vážení občané,
dochází ke změně platnosti OZV č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a tím i ke změně výše poplatku. Tato OZV byla zrušena a nahrazena OZV č.1/2020, jejíž platnost byla schválena na 9. veřejném zasedání ZO dne 27.2.2020 s účinností od 1.4.2020.

Z uvedeného vyplývá:
• Poplatek pro měsíce leden - březen 2020 se počítá dle původní vyhlášky 1/2018, platné pro rok 2019, kde výše ročního poplatku byla 496,-/os .
(496 : 12) * 3 = 124,- Kč
• Poplatek pro měsíce duben – prosinec 2020 se počítá podle nové vyhlášky 1/2020, schválené ZO dne 27.2.2020. Výše ročního poplatku činí 640,-/os (640 : 12) * 9 = 480,- Kč

Celková výše poplatku pro rok 2020 je 604,- Kč / osobu.

Občané, kteří nemají doposud zaplacen poplatek za odpady, budou platit poplatek ve výši 604,- Kč.
Občanům, kteří už roční poplatek za odpady zaplatili ve výši 650,- Kč, tím vznikl přeplatek 46,- Kč. Tento přeplatek zůstává v evidenci o poplatcích OÚ a bude odečten při platbě poplatku za odpady v roce 2021 (příští rok zaplatíte o 46,- Kč méně na poplatku za odpady). Pokud by chtěl někdo tento přeplatek vyplatit, je možné tak učinit na základě písemné žádosti. Obec na základě žádosti vystaví rozhodnutí ve věci vrácení přeplatku a přeplatek bude vyplacen.

Poplatek za stočné zůstává stejný, tj. v částce 460,- Kč na osobu a rok, kterou schválili zastupitelé obce usnesením č. 3 na 3. veřejném zasedání ZO ze dne 27.12.2018.

Děkujeme za pochopení.
celý text

ostatní | 4. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Místní poplatky 2020

Místní poplatky v roce 2020
Poplatek ze psa
Splatný do 31.března 2020
80,- Kč za 1 psa
100,- Kč za druhého a každého dalšího psa v domácnosti
Poplatek ze stočného
Splatný do 31.března 2020
460,- Kč za osobu s TP v obci a rok (tj. 46m3 x 5,- Kč)
200,- Kč za trvale neobydlenou nemovitost
Poplatek za odpady
Splatný do 30.června 2020
604,- Kč za osobu s TP a rok
604,- Kč za trvale neobydlenou nemovitost
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Splatný před zahájením užívání veřejného prostranství
- umístění dočasné skládky (materiál, dřevo, apod.) 10,- Kč /1 m2 a den
- umístění stavebních zařízení 10,- Kč /1 m2 a den
- umístění reklamních zařízení 10,- Kč /1 m2 a den
- provádění výkopových prací 10,- Kč /1 m2 a den
- dočas.umístění staveb a zařízení k prodej.účelům 25,- Kč /1 m2 a den
- za umístění dočasných staveb a zařízení k poskytování služeb 50,-Kč/1m2
- vyhrazení trvalého parkovacího místa 1.000,- Kč / rok
-
Poplatky je možné uhradit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu
nebo převodním příkazem na účet obce u ČS, č.ú. 2633114349/0800, VS
uvádějte vždy Vaše číslo popisné.

celý text

ostatní | 4. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADINU V PŘEROVĚ 18.1.2020 1

BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADINU V PŘEROVĚ 18.1.2020

Obec Býškovice pořádá v sobotu 18.1.2020 bruslení na zimním stadionu v Přerově.
Odjezd od firmy Provial ve 12:00 hod.
Bruslení 13:00 – 14:00, návrat do 15:00 hod.
Náklady s tím spojené hradí obec.
Zájemci ať se nahlásí na obecním úřadě, nebo v prodejně potravin. celý text

ostatní | 9. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Hasiči radí - Bruslení bez nehod

Hasiči radí - Jak se bezpečně pohybovat na ledu v přírodě

Hasiči radí - Jak se bezpečně pohybovat na ledu v přírodě celý text

ostatní | 7. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Jak třídit odpad v domácnosti

Vážení občané,
Obdrželi jsme dopis Ing. Ludvíka Režného, ředitele Skládky Bystřice pod Hostýnem, kde vyjadřuje nespokojenost s tříděním odpadu, zejména pak plastů. Vzhledem k tomu, že se to týká i plastového odpadu z naší obce, žádáme Vás, aby jste pro příště věnovali této činnosti vyšší pozornost.
V plastovém odpadu je i stavební odpad a také odpad ze zábav, kde jsou zbytky jídla, což nemá s plastovým odpadem nic společného. V tomto počasí takový odpad rychle podléhá zkáze a třídička plastů oprávněně hrozí, že žádné plasty brát nebude.
Pokud pracovníci skládky zjistí jinak znečištěný odpad, nebudou je svážet jako plasty, ale až při nejbližším svozu komunálního odpadu čímž se bude zvyšovat částka pro výpočet poplatku za odpady.
Co patří mezi tříděný odpad a jak jej třídit najdete například na webu celý text

ostatní | 31. 7. 2019 | Autor: Správce Webu