Obsah

Historie dle zápisků v kronice obce

Typ: ostatní
-

O ustanovení tohoto spolku máme v dnešní době, kdy všichni pamětníci již vymřeli, velmi málo písemných zpráv. Krátce o jeho založení píše i první náš letopisec pan František Pecha, který zapsal v Pamětní knize toto: „Za účelem osvěty a tělesné výchovy založena v obci Tělocvičná jednota Sokol, pobočka v Býškovicích, mateřská jednota v Bystřici p. Hostýnem v roce 1921.

Tělocvičná jednota Sokol pořádá každoročně s přispěním mateřské jednoty veřejné cvičení s tělocvičným pořadem. Koná též akademie, kde hlavně žáci a žačky předvádí své tělocvičné ukázky. Dále pořádá divadla a jiné vzdělávací podniky. Počet členů se pohybuje od 30 do 40 členů a členek.“ Toto je celý zápis v Pamětní knize. Nikde není žádná zmínka o těch, kteří se o založení jednoty zasloužili, ani z dřívější doby, ani z pozdější.

Pan Pavlíček ve svých poznámkách má zapsáno něco více. Píše tam, že po založení Tělocvičné jednoty Sokol, než si pořídili tělocvičné nářadí, chodili nějaký čas cvičit do Všechovic. Z toho vyplývá, že i on byl členem Sokola. Těl. Jednota měla dobrý předpoklad, že bude podporována, neboť v krátké době se přihlásilo mnoho členů a to zásluhou řídícího učitele Augustina Střelce, který se staral o tělovýchovnou i kulturní výchovu mládeže, ať už to byl zpěv, nebo tance české a moravské besedy, nebo nácviky divadel. Z výtěžku těchto divadel, tanečních zábav či výletů bylo zakoupeno cvičné nářadí. Zpočátku se cvičilo na zahradě č. 2, kde byla postavena i hrazda později ve škole. Když bylo zakoupeno všechno cvičné nářadí, bylo toto uskladněno v hostinci č. 63, kde majitel propůjčil i sál ke cvičení a to většinou bezplatně. Mládež a hlavně mladí muži v obci získali tímto základní sokolské a tělovýchovné cviky, takže pak už se mohli i předvádět na veřejných cvičeních. Ve třicátých letech, kdy bylo zřízeno dětské hřiště u koupaliště, bylo toto využíváno i tělovýchovnou jednotou jak k nácviku, tak i k pořádání veřejných cvičení. V období Protektorátu byl Sokol v celém státě zakázán a ustala i činnost u nás. Po válce došlo k obnovení činnosti Sokola, ale jen na krátkou dobu do roku 1948, kdy byla celá tělovýchova v našem novém státě sjednocena. V obnově tělovýchovných jednot Sokol po válce se nejvíce angažovali Antonín Machač č. 93, Antonín Pospíšil č. 88, Emil Zábranský č. 79, Emanuel Zábranský č. 5 a pan řídící učitel František Kostrbel .

V dřívější době v letech dvacátých a třicátých byl mezi mládeží dosti velký zájem o kopanou. Nevíme, zda v té době se hrála nějaká soutěž, ale fotbal se hrával i se sousedními vesnicemi. Podle pamětníků bývalo ve dvacátých a ještě ze začátku třicátých let hřiště

„u váhy“, tj. v prostoru dnešní firmy „Desta“, kde se na podzim svážela cukrovka na hromadu a tam bývala umístěna i cukrovarská váha, proto ten název. Po válce tam byly postaveny garáže pro autobusy a říkávalo se pak dlouho zase „u garáží“. V tom místě byl plácek, na kterém se hrávala kopaná, i když hřiště mělo dosti značný sklon k potoku. Z té doby to byli hráči, které si mnozí z občanů ještě pamatují, jako například: Emil Zábranský a František Zábranský z č. 79, Ladislav Vítek č. 35, Josef Vaněk č. 34, Antonín a Zdeněk Pala z č. 4, Josef Bělík č. 12, Vladimír Pecha č. 53, Josef Šimara z pastušky, Emil Skácel č. 20 a ještě někteří další.

Koncem období Protektorátu se rozšířilo místo u koupaliště a zápasy v kopané se odbývaly na tomto hřišti. V padesátých letech se již zápasy v kopané přesunuly na hřiště na Oboře, kde byly odstraněny přehrady, poněvadž v té době se již mladý dobytek nepásl.

Zájem o organizovanou kopanou vyvstal až v roce 1962, kdy na schůzi 11. 11. byla znovu-obnovena činnost Tělovýchovné jednoty Sokol a založen oddíl kopané. Tento zájem vyšel z popudu pana Václava Hradila z č. 28, který dnes bydlí ve Valašském Meziříčí. Na schůzi byl zvolen tento první výbor: předsedou Zdeněk Jedlička č. 49, místopředsedou Vladimír Pecha č. 53, jednatelem František Zábranský č. 3, Zdeněk Masařík č. 59 – agitace, Zdeněk Pala č. 4 – hospodář, Stanislav Bělík st. č. 12 – zdravotník, Josef Hradil č. 55 – sportovní referent, Antonín Studený č. 14, František Koukal st. Č. 86, Jan Novotný č. 23 – členové výboru. Revizní komise: Miloslav Lesák č. 16 a Jan Smolka č. 103.Václav Hradil se stal hrajícím trenérem a kapitánem fotbalového družstva. Družstvo se přihlásilo v ročníku 1963-64 do III. třídy v okrese Kroměříž. Základní kádr tvořilo 20 registrovaných hráčů. V roce 1963 byl zvolen předsedou Vladimír Pecha, který funkci zastával až do roku 1966. V tomto roce bylo založeno také družstvo žáků. Jejich vedoucími byl Vladimír Pecha a MUDr. Josef Bělík z Rakova, ale rodák z Býškovic.

V ročníku 1964/65 přestoupilo družstvo mužů z okresu Kroměříž na okres Přerov. V této sezoně byla provedena úprava hřiště a v roce 1966 byla započata a v roce 1967 dokončena stavba šaten. Ke konci roku 1966 byl zvolen předsedou TJ Sokol Vladimír Cagaš st. č. 89.

3. května 1967 zemřel náhle Vladimír Pecha ve věku 44 let.

V roce 1970 byl zvolen předsedou TJ Sokol Vladimír Cagaš ml. č. 89 a funkci zastával celých 10 let. V roce 1970 došlo k odhlášení družstva mužů ze soutěže pro nedostatek hráčů. K obnovení činnosti mužů došlo znovu až v roce 1973. V roce 1973 byla provedena přístavba sociálního zařízení k šatnám. V ročníku 1974/75 postoupilo družstvo mužů do okresního přeboru. Trenérem byl stále Václav Hradil. Soutěží se zúčastňovalo družstvo mužů, dorostenců a žáků.

V roce 1980 byl na výroční členské schůzi zvolen nový výbor v tom složení: předsedou Miroslav Novotný č. 99, Vojtěch Skácel z Rakova místopředsedou, Josef Hradil č. 55 tajemníkem, František Čagan č. 108 a Josef Mikulík č. 44 jako pracovníci pro sport, Miroslav Plšek č. 9 zdravotník, Bohuslav Hradil z Horních Nětčic politicko-výchovný pracovník, Jan Smolka č. 103 pokladník, Václav Sehnálek č. 58 hospodář, Libuše Sehnálková č. 58, Ladislav Lesák č. 48 a Ivo Zábranský č. 3 jako členové výboru. Revizní komise: Zdeněk Jedlička č. 49 předsedou, Josef Klvaňa č. 54 a Antonín Studený č. 14. Bylo organizováno 119 členů a v tomto roce bylo ustaveno i družstvo žen a zároveň také oddíl ZRTV / Základní rekreační a tělesné výchovy/. Ženy měly zájem o nacvičování Spartakiády 1980 Cvičitelkou byla pí. učitelka Věra Indráková, další ženy byly: Zdeňka Lesáková, Jiřina Sehnálková, Libuše Sehnálková, Emilie Vávrová, Jana Čaganová, Věra Pavlíčková, Iva Ulbrichová, Jarmila Hanáková – Kolářová. V tomto roce byla poprvé uspořádána Spartakiáda na našem hřišti.Ženy vystupovaly i v okolních obcích, v Přerově a v Trutnově. V Praze na Strahově cvičily Věra Indráková, Jiřina Sehnálková a Jana Čaganová. Družstvo mužů se v ročníku 1979 – 80 v okresním přeboru umístilo na 13. místě a po reorganizaci soutěže bylo nuceno sestoupit do III. třídy. V roce 1974 byl uspořádán první turnaj v kopané a od té doby se konal každoročně.

V ročníku 1980 – 81 skončili muži na 2. místě, žáci také na 2. místě. V roce 1980 byl proveden 10x zájezd na plavání do bazénu v Přerově. V červnu byl uspořádán Sportovní den, kde byl dopoledne turnaj v kopané žáků, odpoledne vystoupení dětí mateřské školy z Horního Újezda, žáků základní školy i vystoupení žen místních i z Horního Újezda. Byla také zahájena výstavba tenisového kurtu.

V roce 1982 cvičí v oddíle ZRTV žáci, žákyně, dorostenky a ženy. V ročníku 1981 – 82 se muži umístili na 3. místě ve III. třídě a žáci na 2. místě. Znovu byl 10x proveden plavecký výcvik.

V roce 1985 byl prováděn ženami znovu nácvik na Spartakiádu 1985. U nás bylo cvičení provedeno dne 19. května, cvičily i ženy z Vítonic a Horního Újezda a také žáci ZDŠ Všechovice se svými učiteli. Muži stále byli účastníkem III. třídy. Ve spolupráci s JZD Nový směr byl znovu 10x zájezd na plavání do Přerova.

V roce 1987 se muži ve III. třídě umístili na 3. místě, dorostenci jsou zatím na 1. místě a žáci na 8. místě. Znovu se jezdí na plavání do Přerova. Muže trénují dr. Ladislav Lesák č. 48 a Vladimír Cagaš č. 89. dorostence Josef Mikulík č- 44 a Josef Hradil č. 55 a žáky Ladislav Vítek č. 115 a Václav Sehnálek č. 58. Oddíl ZRTV měl 23 žen a 21 žaček. Jako cvičitelka byla Helena Vaňková, která však odešla. Za cvičitelky získány Jana Kolářová č. 73 a Libuše Sehnálková č. 58.

V roce 1988 v soutěžích v kopané znovu soutěžili muži, dorostenci a žáci. Muži hráli okresní soutěž a umístili se na 2. místě. Dorostenci vyhráli okresní soutěž a postoupili do okresního přeboru. Žáci hráli okresní soutěž. Trenéři u všech družstev zůstali stejní.

V roce 1989 byli v soutěžích kopané znovu 3 družstva. Muži vyhráli okresní soutěž a postoupili do okresního přeboru. Dorostenci byli v okresním přeboru také první a postoupili do krajské soutěže. Žáci hráli okresní soutěž, kde skončili na 2. místě. Trenéry mužů byli

dr. Ladislav Lesák a František Čagan. V oddíle ZRTV zahájily ženy cvičení na Spartakiádu 1990.

V roce 1990 skončilo družstvo mužů na 3. místě v okresním přeboru, dorostenci na 8. místě krajské soutěže a žáci na 9. místě v důsledku přestavby mužstva, které bylo doplněno mladšími ročníky. Trenéři zůstali stejní. V oddíle ZRTV několik žen nacvičovalo na Spartakiádu 1990. Místní spartakiáda se konala dne 3. června. Celostátně však byla Spartakiáda zrušena pro nedostatek financí a pro jiné ideologické pojetí.

Od roku 1991 se změnil název, místo Tělovýchovná jednota Sokol zůstává jen pojmenování Tělovýchovná jednota /TJ/ . V oddílu kopané se ještě organizovala tři družstva. Muži vyhráli okresní přebor a postoupili do I.B třídy Hanácké župy. Trenéři stejní. Družstvo dorostu bylo z jarní části krajské soutěže odhlášeno, poněvadž velké vzdálenosti mezi jednotlivými místy a velké náklady nebyly pro TJ únosné. Družstvo žáků hrálo okresní soutěž ve skupině „C“. V tomto roce byl ještě uspořádán žákovský turnaj a to 18. 8., kde naši žáci vyhráli. Svou činnost skončil také oddíl ZRTV a činnost žen v TJ .

V roce 1992 hráli muži v I.B třídě Hanácké župy a umístili se na 9. místě. Družstvo žáků skončilo v okresní soutěži na 3. místě.

V roce 1993 se družstvo mužů v I.B. třídě umístilo na 4. místě. Po odehrané sezoně se vzdal funkce trenéra František Čagan, trenérem se stal Ladislav Vítek. Žáci v okresní soutěži se umístili na 2. místě a trenérem byl také Ladislav Vítek. V tomto roce se vzdal funkce předsedy TJ i Miroslav Novotný a nahradil ho znovu Vladimír Cagaš.

V roce 1994 se umístili muži v I.B třídě na 7. místě a žáci v okresní soutěži na 3. místě.

V roce 1995 se družstvo mužů umístilo v I.B třídě na 3. místě, což bylo zatím nejlepší umístění. S družstvem žáků nastala reorganizace, neboť toto družstvo bylo organizováno ve fotbalovém klubu mládeže Opatovice – Všechovice /FKM/ po vzájemné dohodě mezi těmito kluby.

V ročníku 1995 – 1996 se družstvo mužů umístilo v I.B třídě na 10. místě mezi 14 družstvy.

V ročníku 1996 – 1997 se muži umístili na 8. místě tabulky se ziskem 31 bodů. Trenérem je stále Ladislav Vítek.

V roce 1998 se muži umístili na 12. místě tabulky se ziskem 31 bodů.

V roce 1999 se družstvo mužů umístilo na 11. místě tabulky se ziskem 31 bodů.

V ročníku 1999 – 2000 se naše družstvo mužů potýkalo se slabší výkonností a nakonec se umístilo na 13. místě tabulky, což celkově sečteno se 20 body znamenalo sestup z I.B třídy do okresního přeboru.

Jelikož družstvo podávalo i zde slabší výkony, došlo v průběhu sezony i k výměně trenéra, kterým byl do konce sezony Josef Mikulík. Výkony družstva se zlepšily a tak družstvo v ročníku 2000 – 2001 se umístilo na 6. místě v okresním přeboru. V ročníku 2001 – 2002 zatím bojuje družstvo úspěšněji a po podzimní části bylo v tabulce na 1. místě. V kádru družstva mužů pro tuto sezonu jsou tito hráči: Jaroslav Pavela, MUDr. Jan Novák, Jiří Bělík, Petr Čagan, Michal Derych, Jiří Hadam, Bedřich Hýža, Zdeněk Kopečný, Roman Králíček, Milan Novák, Jiří Sedláček, Radek Skácel, Roman Svítil, Eduard Tomeček, Jiří Vašina, Roman Vašina, Radim Vinklárek a Radek Vítek. V jarní části soutěže 2001-2002 se družstvo stále udržuje na předních místek tabulky okresního přeboru a tím si vytváří naději na postup do 1.B třídy a chce si splnit cíl, který je "postup". To se i vyplňuje, kdy v předposledním utkání s Kojetínem vyhráváme 6 :1 a tím si vytváříme už dostatečný náskok. Postupujeme do 1.B třídy O KFS.

V soutěžním ročníku 2002/2003 1.B třídy si nevedeme špatně a cíl, který jsme si dali umístit se do pátého místa se nám plní, po podzimní části jsme skončili na třetím místě. V jarní části jsme podávali dobré výsledky, ale ve druhé polovině jsme několik utkání prohráli a tak jsme skončili na 6. místě.

V soutěžním ročníku 2003/2004 jsme podávali střídavě výkony a opět jsme skončili uprostřed tabulky na 5. místě.

Do družstva přichází nový trenér p. Zdeněk Hanák st. z Radotína. V ročníku 2004/2005 už byla v družstvu stmelená parta, která se chtěla pokusit vybojovat pro naši obec postup do 1.A třídy. Podávali jsme jak na podzim tak i na jaře dobré výsledky, ale postoupit se nám nepovedlo. Skončili jsme v tabulce jak na podzim tak i po skončení soutěže na třetím místě.

Do soutěžního ročníku 2005-2006 jsme vstupovali s ještě větším úsilím - vybojovat vyšší soutěž. V podzimní části jsme prohráli jenom dva zápasy a jeden remizovali se sousedními Všechovicemi, ale i přes to jsme skončili v tabulce na prvním místě. Na jaře jsme v dobrých výsledcích pokračovali a první místo udrželi a tím vybojovali postup do "1.A třídy Olomouckého krajského fotbalového svazu".

Je to velký úspěch pro TJ i celou obec Býškovice. Svou zásluhu na postupu mají i příznici fotbalu v Býškovicích, kteří svým povzbuzováním nemalou měrou přispěli také.

Kádr mužstva, který vybojoval postup tvoří titi hráči a funkcionáři:

Ančinec Ivo, Bělík Jiří, Čagan Petr, Hanák Pavel, Hanák Zdeněk, Horáček Martin, Kopečný Zdeněk, Mik Radek, Mikulík Tomáš, Novák Milan, Pavela Jaroslav, Sedláček Jiří, Skácel Radek, Tesař Radim, Tomeček Eduard, Vašina Jiří, Vašina Roman, Vinklárek Radim, Vítek Radek, Vymětalík Svatopluk.

Předseda oddílu: Vítek Ladislav, vedoucí družstva: Vinklárek Vojtěch, trenér: Hanák Zdeněk st.,

asistent trenéra: Světlík Bohumil.


odkaz na soubor

 


Vytvořeno: 22. 2. 2007
Poslední aktualizace: 22. 2. 2007 00:00
Autor: