Obsah

HISTORIE MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ BÝŠKOVICE

První zmínky o myslivecké společnosti v naší obci pochází z roku 1923, kdy byla v Brně založena Československá myslivecká jednota. Členství v myslivecké společnosti v naší obci bylo výsadou především místních sedláků. V období válečných let 1935-45 byl posledním nájemcem zdejší honitby p. František Kuchař.

V roce 1948 vstoupil v platnost nový zákon o myslivosti, který začal podporovat jen kolektivní myslivost. Právo myslivosti bylo však stále ještě spojeno s vlastnictvím půdy. Od tohoto roku se musely skládat před odbornou komisí myslivecké zkoušky.

V roce 1950 bylo v myslivecké společnosti 12 členů. Od tohoto roku byl každoročně v období svátku Kateřiny prováděn kolový hon. Výřady na těchto honech patřily k jedněm z nejlepších v celém okolí.

V roce 1960 byla naše obec zvolena za středisko a sídlo okrskové myslivecké společnosti, která sdružovala 15 okolních mysliveckých společností.

V roce 1962 vyšel opět nový zákon č.23/62 Sb., který poprvé odloučil právo myslivosti od vlastnictví půdy. Nejmenší výměra honitby byla zvednuta na 500 ha. Tento zákon platil až do roku 2001.

V období roků 60. a začátkem 70 let prožívá býškovská myslivost své nejproduktivnější období jak v chovu a péčí o zvěř, tak i v lovu zvěře. Jsou zaznamenány velmi dobré kmenové stavy drobné zvěře. Na společných honech se každoročně lovilo okolo 200ks bažantů a 150 ks zajíců. Rovněž srnčí zvěř vykazovala dobré početní stavy a velmi slušnou kvalitu trofejí. V těchto letech se také hojně budovala myslivecká zařízení a byla postavena i myslivecká chata.

V roce 1973 po sloučení ZD Býškovice a ZD Horní Újezd došlo i ke sloučení mysliveckých sdružení. Tato nová honitba měla výměru okolo 1200ha.

Po 7 letech dochází k dalšímu násilnému sloučení. Naše honitba byla rozdělena na 2 části-jedna připadla do Všechovic a druhá do Paršovic.

V honitbě Mír Paršovice, jsme se setkali s myslivci z Hranic, Paršovic, Rakova, Malhotic a Opatovic. Výměra honitby činila 2800ha a členskou základnu tvořilo 65 myslivců.

V 80. letech dochází k velkému poklesu stavů drobné zvěře. Výřady honů se pohybovaly okolo 30 ks drobné zvěře. Na nízkém stavu drobné zvěře se odrazil způsob velkoplošného hospodaření a chemizace. Systém velkoplošného hospodaření a velkých honiteb se naopak stavům spárkaté a především srnčí zvěře nijak nedotkl, spíše přispěl k vyšším stavům této zvěře.

V roce 1990 vystoupili všichni Byškovští myslivci z MS Paršovice, si pronajali honitbu o výměře 553 ha od ZD Býškovice a 6. 8. 2001 založili Myslivecké sdružení Býškovice.

Sdružení mělo 12 členů a na ustavující schůzi byl zvolen předsedou Emil Skácel a mysliveckým hospodářem pan Ladislav Foukal. Myslivci začali aktivně pracovat na výrobě mysliveckých zařízeních, jejichž počet rozmístění musel odpovídat stanoveným podmínkám nové honitby. Stanovené normované kmenové stavy byly postupně upravovány až na současné stavy.

Od roku 1991 do roku 1995 byly každoročně pořádané hony na zajíce a bažanty. Pravidelně jsme také prováděli odchyt zajíců, které jsme nedělali jen z ekonomických důvodů, ale především také proto, že jsme výměnou dovezli zajíce z jiných částí republiky, především z jižní Moravy a tím se snažili oživit krev v našich chovech. Jako druhé nejmenší myslivecké sdružení na okrese jsme se mohli chválit ročními úlovky okolo 70 zajíců a 15 bažantů.

V letech 1997 a 1998 nebyl z důvodu následků povodní prováděn žádný odlov drobné zvěře a odstřel srnčí zvěře se omezil jen na staré a nemocné kusy.

V roce 1998 jsme poprvé v historii MS odchovali na poldru 100 kachen divokých. Od tohoto roku pravidelně vypouštíme okolo 200 ks kachen divokých.V roce 2003 byla uznána MS honitba,která musela být uvedena do souladu se zák.449/2001 Sb.Honebnímu společenstvu-vlastníku honitby,byly stanoveny normované a minimální kmenové stavy drobné a spárkaté zvěře.V tomto roce byly v naší honitbě pořádány ,,Jarní zkoušky vloh" ,kterých se zůčastnilo 29psů z celé republiky.Tyto zkoušky byly velmi dobře hodnoceny nejenpo stánce organizační,ale především po stránce zazvěření honitby .V posledních letech se stal vybudovaný rybník domovem několika druhům vodního ptactva.Několikrát v roce je zde vidět i labutě.V roce 2006 byly také poprvé v hstorii uloveny na zdejším rybníku i divoké husy.

I přes velké úsilí, které každoročně věnujeme chovu a ochraně zvěře se v současné době opět projevuje pokles stavů především zaječí a bažantí zvěře. Z tohoto důvodu provádíme v honitbě jen minimální odlov , abychom nezasáhli do normovaných kmenových stavů.

myslivci